Forside Kontakt
Søg
English
SMARTGUY
 
STYLEPIT A/S | Bødkervej 5 | DK-4450 Jyderup | Telefon: +45 88 30 32 00 | CVR nr. 27439977 | info@stylepit.com

Denne hjemmeside giver adgang til at se, læse og downloade et prospekt (”Prospektet”) udarbejdet af SmartGuy Group A/S (”SmartGuy Group”) i forbindelse med et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering til institutionelle investorer uden for USA af aktier i SmartGuy Group (de ”Udbudte Aktier”) og den forventede optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen (”Udbuddet”).

Hverken indholdet eller links på denne hjemmeside er eller skal anses for at udgøre en del af Prospektet.

Dette er ikke et tilbud eller en opfordring til at foretage nogen investering i SmartGuy Group. Eventuelle investorer opfordres til at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder skattemæssige konsekvenser i forbindelse med en investering i SmartGuy Group. Før der træffes beslutning om tegning og/eller køb af Udbudte Aktier i SmartGuy Group, bør potentielle investorer nøje læse hele Prospektet, herunder afsnittet ”Risikofaktorer”.

Hvis du bor uden for Danmark, bedes du nøje gennemgå det nedenfor anførte:

Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk ret, herunder Værdipapirhandelsloven, Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29. april 2004, Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 vedrørende prospekter mv. samt Nasdaq OMX Copenhagens regler. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet og Nasdaq OMX Copenhagen i forbindelse med Udbuddet og den forventede optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen.

Der er ikke og vil ikke blive foretaget noget udbud af aktier i nogen jurisdiktion uden for Danmark, bortset fra udbud, der kan ske i overensstemmelse med en undtagelse fra prospektpligt i henhold til Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EF som ændret ved direktiv 2010/73/EU, som disse er implementeret i de relevante medlemsstater).

Udleveringen af Prospektet og informationer om Udbuddet kan i visse lande være omfattet af restriktioner og er i visse lande ikke tilladt. Enhver person, der ønsker adgang til Prospektet fra denne hjemmeside, har pligt til – før Prospektet downloades - selv at undersøge og efterleve sådanne restriktioner. Personer, der er underlagt sådanne restriktioner, herunder bl.a. personer bosiddende i USA, Canada, Australien og Japan, er ikke berettiget til at få udleveret eller få adgang til Prospektet eller i øvrigt at få informationer om Udbuddet.

Ved at klikke på ”Jeg bekræfter” linket nedenfor bekræfter jeg, at jeg ønsker at få adgang til Prospektet; at det er mit eget ansvar at have undersøgt samt efterleve alle gældende restriktioner; at jeg ikke befinder mig i, er bosiddende i eller har adgang til Prospektet fra USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor Prospektet ikke må distribueres eller hvor Udbuddet ikke må foretages; og at jeg ikke er en ”US Person”, som defineret i henhold til gældende amerikansk lovgivning.

Brugen af denne hjemmeside er underlagt dansk ret og eventuelle tvister, der udspringer af eller vedrører denne hjemmeside, eller adgangen til Prospektet skal behandles af de danske domstole.


DISCLAIMER

This website provides access to viewing, reading and downloading a prospectus (the “Prospectus”) prepared by SmartGuy Group A/S (“SmartGuy Group”) in connection with a public offering in Denmark and a private placement to institutional investors outside the United States of shares in SmartGuy Group (the “Offered Shares”) and the contemplated admission to trading and official listing on Nasdaq OMX Copenhagen (the “Offering”).

Neither the content of nor any links on this website is or shall be deemed to be part of the Prospectus.

This is not intended to constitute an offer or invitation to make an investment in SmartGuy Group. Potential investors are recommended to examine all relevant risks and legal aspects, including in relation to taxation that may be of relevance regarding an investment in SmartGuy Group. Prior to making a decision to make an investment in the Offered Shares, potential investors should read carefully the entire Prospectus, including, but not limited to, the section "Risk Factors".

If you are resident in another jurisdiction than Denmark, please read carefully the below:

The Prospectus has been prepared in compliance with Danish law, including the Danish Securities Trading Act, the Commission’s Regulation (EC) no. 809/2004 of 29 April 2004 as regards information contained in prospectuses, Executive Order no. 223 of 10 March 2010 issued by the Danish Financial Supervisory Authority regarding prospectuses and the rules of Nasdaq OMX Copenhagen. The Prospectus has been filed with the Danish Financial Supervisory Authority and Nasdaq OMX Copenhagen in connection with the Offering and the contemplated admission to trading and official listing on Nasdaq OMX Copenhagen.

No offering has been made or will be made in any jurisdiction outside Denmark, except as permitted in accordance with an exemption from prospectus requirement, inter alia, in accordance with the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC as amended by directive 2010/73/EU, as implemented in the relevant member states).

The release of the Prospectus and information about the Offering may be restricted by law or may not be permitted in certain jurisdictions. Anyone wanting to download the Prospectus from this website is required to inform themselves about and to observe any applicable legal and regulatory restrictions of their jurisdictions prior to such downloading. Persons subject to such restrictions, including, inter alia, persons residing in the United States, Canada, Australia and Japan, are not authorized to access or receive the Prospectus or to obtain information regarding the Offering.

By clicking the "I confirm"-button below I confirm that I want access to the Prospectus; that it is my responsibility to have examined and observed any and all restrictions that may apply; that I am not in, residing in or have access to the Prospectus from the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where release of the Prospectus and/or the Offering is restricted; and that I am not a “U.S. Person” as defined in applicable US regulations.

The use of this website is subject to Danish law and any disputes arising out of or regarding this site and the access to the Prospectus is subject to Danish law and the exclusive jurisdictions of the Danish courts.