Forside Kontakt English
SMARTGUY
 
Selskabsmeddelelse nr. 7/2016
16-03-2016 06:47

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærerne i Stylepit A/S (CVR.nr. 27 43 99 77) i medfør af Selskabslovens §§ 70 og 72

NASDAQ Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

 

 

Dato:

 

Udsteder:

 

Kontaktperson:

 


Antal sider:

 

 

16. marts 2016

 

STYLEPIT A/S

 

Bestyrelsesformand Michael Schrøder

 

5 side (inkl. denne)

 

 

 

Selskabsmeddelelse nr. 7/2016

 

 

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærerne i Stylepit A/S (CVR.nr. 27 43 99 77) i medfør af Selskabslovens §§ 70 og 72

 

Der henvises til vedhæftede meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærerne i Stylepit A/S, bestyrelsens udtalelse samt acceptblanket.

 

 

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Michael Schrøder på mobil nr. +45 26 15 31 20.

 

 

Med venlig hilsen

 

STYLEPIT A/S

 

 

 

Bilag 1: Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærerne i Stylepit A/S, inklusiv bestyrelsens udtalelse samt acceptblanket.

 


Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærerne (PDF) 

Til aktionærerne i Stylepit A/S

 

 

København · 16. marts 2016

 

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærerne i Stylepit A/S (CVR.nr. 27 43 99 77) i medfør af Selskabslovens §§ 70 og 72

 

Som meddelt den 14. marts 2016 ejer Aktieselskabet af 14.10.2012, CVR nr.: 34 72 27 81 mere end 90% af aktierne og stemmerettighederne i Stylepit A/S.

 

I forbindelse med gennemførelsen af et frivilligt købstilbud den 11. december 2015 øgede Aktieselskabet af 14.10.2012 sin ejerandel fra 24,24% til 83,44% og øgede efterfølgende sin ejerandel yderligere gennem opkøb i markedet. Siden den 14. marts 2016 har Aktieselskabet af 14.10.2012 købt yderligere aktier i markedet og ejer pr. den 15. marts 2016 90,72 % af aktierne og stemmerne i Stylepit A/S.

 

Aktieselskabet af 14.10.2012 har på denne baggrund truffet beslutning om, at de øvrige aktionærer i Stylepit A/S skal lade deres aktier indløse i henhold til Selskabslovens §§ 70 og 72 - på samme prisvilkår som tilbudt af Aktieselskabet af 14.10.2012 i dets frivillige købstilbud.

 

Aktionærerne i Stylepit A/S opfordres derfor til inden for en frist på 4 uger fra denne opfordring til og med 13. april 2016 at overdrage deres aktier i Stylepit A/S til Aktieselskabet af 14.10.2012 ved benyttelse af vedlagte acceptblanket.

 

Aktierne skal overdrages til Aktieselskabet af 14.10.2012 til DKK 0,20 pr. aktie á nominelt DKK 0,10. Afregning vil ske kontant via minoritetsaktionærernes eget kontoførende institut efter udløbet af indløsningsperioden den 13. april 2016. Alle aktier, der overdrages til Aktieselskabet af 14.10.2012 skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.

 

Aktionærerne i Stylepit A/S opfordres til at anmode deres respektive kontoførende institut om at overdrage den pågældende aktionærs aktier i Stylepit A/S til Aktieselskabet af 14.10.2012 ved benyttelse af vedlagte acceptblanket. Ved 4-ugers periodens udløb skal de kontoførende institutter kontakte Danske Bank, Corporate Actions for afgivelse af accepter og afregning. Handelsomkostninger i forbindelse med minoritetsaktionærers salg af aktier afholdes af de pågældende minoritetsaktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Aktieselskabet af 14.10.2012 uvedkommende.

 

Indløsningskursen er fastsat til den samme kurs som Aktieselskabet af 14.10.2012 tilbød i forbindelse med sit frivillige købstilbud til aktionærerne i Stylepit A/S (DKK 0,20 pr. aktie a nominelt DKK 0,10), som blev offentliggjort den 16. september 2015 og som blev endeligt afregnet og afviklet den 11. december 2015. Siden afviklingen af det frivillige købstilbud har Aktieselskabet af 14.10.2012 erhvervet aktier i markedet - i alle tilfælde til en kurs, der ikke oversteg DKK 0,20.

 

Hvis en minoritetsaktionær er uenig i indløsningskursen, kan minoritetsaktionæren i henhold til Selskabslovens § 70, stk. 2, anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Stylepits hjemsted. Indløsningskursen fastsættes herefter af skønsmanden i henhold til Selskabsloven § 67, stk. 3. Omkostningerne til skønsmanden afholdes af den minoritetsaktionær, der ønsker skønsmandsvurderingen foretaget, jf. Selskabslovens § 70, stk. 3, men retten kan pålægge Aktieselskabet af 14.10.2012 at bære omkostningerne helt eller delvist, hvis vurderingen fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Aktieselskabet af 14.10.2012.

 

Hvis skønsmandens vurdering efter Selskabslovens § 67, stk. 3 fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Aktieselskabet af 14.10.2012, har denne højere indløsningskurs også gyldighed for de minoritetsaktionærer, der ikke har fremsat ønske om vurderingen.

 

Aktieselskabet af 14.10.2012 vil hurtigst muligt efter udløbet af indløsningsperioden den 13. april 2016 uden forbehold deponere en indløsningssum, der modsvarer eventuelle aktier, der ikke er blevet overdraget i indløsningsperioden, til fordel for de tilbageværende minoritetsaktionærer, jf. Selskabslovens § 72, stk. 1. Aktieselskabet af 14.10.2012 vil herefter blive registreret som ejer af de pågældende aktier i Stylepit A/S’ ejerbog, og vil dermed eje samtlige aktier i Stylepit.

 

Aktieselskabet af 14.10.2012 vil også i henhold til Selskabslovens § 72, stk. 3 efter udløbet af indløsningsperioden offentliggøre en ny meddelelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-system, der giver alle minoritetsaktionærer, hvis aktier på dette tidspunkt vil være blevet indløst, et tre-måneders varsel inden for hvilket de tidligere minoritetsaktionærer kan anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand. Efter udløbet af denne tre-måneders periode kan de tidligere minoritetsaktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand.

 

 

Brande, den 16. marts 2016

 

 

Aktieselskabet af 14.10.2012

 

 

 

 


 

 

Udtalelse fra bestyrelsen i Stylepit A/S

 

Bestyrelsen i Stylepit A/S har gennemgået vilkårene for tvangsindløsning som beskrevet i meddelelsen med henblik på denne udtalelse om de samlede betingelser for indløsningen, jf. Selskabslovens § 70 stk. 2.

 

Bestyrelsen kan konstatere at indløsningskursen svarer til den kurs (DKK 0,20 pr. aktie af nominelt DKK 0,10) som Aktieselskabet af 14.10.2012 tilbød i forbindelse med det frivillige købstilbud, der blev offentliggjort den 16. september 2015 og endeligt afviklet og afregnet den 11. december 2015. I forbindelse med gennemførelsen af købstilbuddet øgede Aktieselskabet af 14.10.2012 sin ejerandel fra 24,24% til 83,44% og efterfølgende har Aktieselskabet af 14.10.2012 erhvervet yderligere aktier i markedet til en kurs, der efter det oplyste i hvert tilfælde ikke har oversteget tilbudskursen på DKK 0,20 pr. aktie a nominelt DKK 0,10. Aktieselskabet af 14.10.2012 har oplyst, at det pr. 15. marts 2016 ejede 90,72% af aktierne og stemmerne i Stylepit.

 

Bestyrelsen kan således konstatere, at mere end 66 % af aktionærerne allerede har solgt til Aktieselskabet af 14.10.2012 enten i forbindelse med købstilbuddet eller efterfølgende til en pris på maksimalt DKK 0,20 pr. aktie a nom. DKK 0,10, og således har accepteret at sælge til en pris, der ikke overstiger indløsningskursen. Bestyrelsen kan ligeledes konstatere, at børskursen på Stylepits aktier den 15. marts 2016 var DKK 0,20, og at kursen på selskabets aktier i perioden siden offentliggørelsen af det frivillige tilbud (den 16. september 2015) har handlet til et gennemsnit, der ikke overstiger indløsningskursen.

 

På den baggrund har bestyrelsen ingen grund til at konkludere andet end, at de samlede betingelser for indløsningen anses for rimelige og passende.

 

 

København den 16. marts 2016.

 

 

Bestyrelsen i Stylepit A/S

 

 

 

 

 

 

Michael Schrøder, bestyrelsesformand

 

 

 

 

Jens Chr. Buhl

 

 

 

 

Regina M. Andersen

 

 


 

 

Acceptblanket til brug for tvangsindløsning af aktier i Stylepit A/S (CVR nr. 27 43 99 77)

 

(Indleveres til aktionærens eget kontoførende institut til godkendelse og behandling)

 

Acceptblanketten skal afgives gennem aktionærens eget kontoførende institut. Accepter skal være Danske Bank A/S i hænde senest den 13. april 2016, kl. 23.59.

 

Undertegnede bekræfter hermed, at de solgte aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende

 

På de vilkår, der er anført i meddelelse af 16. marts 2016 vedrørende Aktieselskabet af 14.10.2012s tvangsindløsning i henhold til Selskabslovens §§70 og 72, herunder at indløsningen sker til kr. 0,20 pr. aktie a nominelt kr. 0,10, afgiver undertegnede hermed en uigenkaldelig ordre om salg af følgende aktier a nominelt kr. 0,10 i Stylepit A/S (ISIN-kode DK0060046522)

 

____________________ stk. aktier à nominelt DKK 0,10 i Stylepit (ISIN DK0060046522).

 

Undertegnede giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af Stylepit A/S aktier fra undertegnedes depot i:

 

Pengeinstituts navn og adresse:

 

Depotkontoens nummer:

 

 

 

(4 cifre)

 

 

Aktierne overføres fra ovennævnte depotkontonummer, og provenuet fra de solgte aktier indsættes på den konto, der er tilknyttet depotet. Ønskes en anden afregningskonto, skal De aftale dette med Deres kontoførende institut. De skal selv afholde eventuelle omkostninger til Deres kontoførende institut.

 

Sælgers kontaktoplysninger og underskrift (udfyldes af sælger)

 

Navn:

 

Adresse:

 

Telefon:

 

CPR-nr. eller CVR-nr.

 

Dato:

 

Underskrift:

 

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte aktier i Stylepit A/S til Danske Bank A/S, som afviklingsbank for Aktieselskabet af 14.10.2012:

 

Kontoførende institut (udfyldes af sælgers kontoførende institut)

 

CVR-nr.:

 

CD-ident:

 

Firmastempel og underskrift:

 

Oplysninger til det kontoførende institut

 

Ved påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 13. april 2016 kl. 23.59 (dansk tid) have afgivet meddelelse om salg af aktierne i Stylepit A/S til Danske Bank A/S.

 

DanskeBank A/S

 

Corporate Actions

 

CD-identifikation: 03043

 

Stylepit A/S | Adresse: Laplandsgade 4A, 2300 København S , Danmark | CVR: 25286510 | Tlf. (+45) 59207075 | info@stylepit.com